Friday, 10 January 2020 10:26

เงื่อนไขการให้บริการและการรับประกัน

Written by
Rate this item
(0 votes)

   เงื่อนไขการดูแลรักษาหอนาฬิกา

        เงื่อนไขการรับดูแลรักษาหอนาฬิกาหากซื้อเครื่องจากทางเรา โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้ Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS รวมถึงการเดินสายสัญญานทั้งระบบ

 • คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ จะทำการดูแลบำรุงรักษาเครื่องหอนาฬิกา Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS รวมถึงการเดินสายสัญญานทั้งระบบให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หรือหากระบบหอนาฬิกาเกิดการทำงานที่ผิดปกติ ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งทางเรา เพื่อเข้าตรวจสอบได้โดยทันที
 • คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ จะจัดช่างฝีมือดี ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อประกอบการตามเงื่อนไขการดูแลรักษานี้จนแล้วเสร็จ
 • อัตราค่าจ้างในการว่าจ้างดูแลรักษาหากสิ้นสุดระยะประกัน จะอยู่ที่การตกลงกันตามหนังสือสัญญา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว แต่ใม่รวมค่าอะไหล่หากมีการเสียหายและต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ของนาฬิกา Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS รวมถึงการเดินสายสัญญานทั้งระบบ รวมถึงอุปกรณ์การทำงานเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น Tower Cane หรือ นั่งร้าน
 • คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ จะทำการตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมนาฬิกา Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS รวมถึงการเดินสายสัญญานทั้งระบบ ตามที่ระบุในข้อ 1 ดังต่อไปนี้

4.1 คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานตลอดช่วงระยะเวลาประกัน รวมถึงจะทำการตรวจสอบซ่อมแซมหากเกิดการเสียหายหรือชำรุดเกิดขึ้น

ในกรณีนาฬิกา Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS รวมถึงการเดินสายสัญญานทั้งระบบ เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ บริษัทฯ จะส่งช่างที่มีฝีมือและความรู้ความเชี่ยวชาญมาซ่อมแซมแก้ไขนาฬิกา Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS รวมถึงการเดินสายสัญญานทั้งระบบทันทีที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบโดยให้บริการตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ว่าจ้างสามารถส่งนาฬิกา Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS เพื่อให้ทางคล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ ตรวจสอบและซ่อมแซม หากแก้ไขสำเร็จ จึงจะนำส่งพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งกลับคืน ในกรณีต้องการให้ทีมงานลงพื้นที่ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพิ่มเติมตามสมควร

 • คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ จะตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมนาฬิกา Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS รวมถึงการเดินสายสัญญานทั้งระบบ ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ดีตามปกติโดยเร็วที่สุด นับแต่เวลาที่บริษัทฯ ได้เริ่มทำการตรวจสอบบำรุงรักษาหรือได้รับแจ้งเหตุขัดข้องนั้นแล้วแต่กรณี
 • เมื่อปรากฏความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเนื่องจากการสึกหรอระหว่างการใช้งาน หรือเหตุอื่นใดที่จำเป็นเพื่อรักษานาฬิกา Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS รวมถึงการเดินสายสัญญานทั้งระบบ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและถาวรสืบไป บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว พร้อมทั้งนำเสนอรายการและราคาอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาว่าจะให้คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ ทำการเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์นั้นๆหรือไม่

             ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ เป็นผู้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ดังกล่าว คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ จะดำเนินการจัดหาอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามราคาที่ตกลงกัน เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ ทำการเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ โดยผู้ว่าจ้างจัดหาอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ให้เอง คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ จะนำอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ที่คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์--จัดหาหรือผู้ว่าจ้างจัดหาให้แล้วแต่กรณี มาทำการเปลี่ยนใหม่ โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ให้แก่คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างในกรณีที่คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ เป็นผู้จัดหาอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ เมื่อคล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ ได้ทำการแจ้งรายการค่าใช้จ่ายของอะไหล่ ผู้ว่าจ้างต้องทำการชำระค่าอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ทันที เพื่อทำการสั่งซื้อและนำมาเปลี่ยนให้แล้วเสร็จกระทั่ง Master Clock , Analog Slave Clock , GPS and Surge Protection for GPS รวมถึงการเดินสายสัญญานทั้งระบบ ใช้งานจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้าง และคล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ จะไม่คิดค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากวงเงินค่าจ้างตามข้อ 3

 • การดูแลรักษาจะคิดค่าจ้างเพิ่มจากวงเงินค่าจ้างตามข้อ 3 หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
  • เกิดจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดวิธีและการใช้งานในเชิงพาณิชย์ จากการทดลอง และนำไปสาธิต
  • มีการตรวจซ่อม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไขในทุกกรณีโดยไม่แจ้งและได้รับอนุญาตจากคล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ จนเกิดความเสียหาย
  • ความเสียหายอันเกิดจากการประมาทเลินเล่อ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเจตนาทำให้เสียหาย การปรับ ดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย แผ่นดินไหว ถูกสารเคมี จราจล อุบัติเหตุใดๆ หรือการกระทำของสัตว์ชนิดต่างๆ

            

Read 185 times Last modified on Friday, 10 January 2020 10:37

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.